Članovi SUPRAM-a su uzeli učešće u javnoj raspravi u vezi sa predloženom radnom verzijom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku, u delu kojim se uređuje ograničenje poslovne sposobnosti i zadržavanje u zdravstvenoj organizaciji. Stav SUPRAM-a je da predložene odredbe ne pokazuju nameru da se postojeći sistem lišenja sposobnosti reformiše i uskladi sa preuzetim međunarodnopravnim obavezama Republike Srbije, naročito sa onim iz Konvencije UN o pravima lica sa invaliditetom (2006.). U tom svetlu, podneti su komentari koji jasno zahtevaju da se lišenje poslovne sposobnosti u najvećoj mogućoj meri, imajući u vidu domašaj ovog propisa, svede na izuzetak u praksi, posebno kada se radi o statusu lica sa mentalnim smetnjama. Ovakav stav proističe iz usvojenog standarda ljudskih prava koji ne dozvoljava da dijagnoza mentalne smetnje bude osnov za oduzimanje sposobnosti, da se odluke sa tim u vezi donose isključivo na osnovu medicinskog veštačenja, već traži da se, u svakom konkretnom slučaju, na vrlo precizan način, odrede tačne radnje za koje je izvesno da ih lice u pitanju ne može samostalno obavljati.

Dalji komentari odnose se na uvođenje instituta pomognutog odlučivanja, efektivno učešće lica o čijim se pravima odlučuje u toku postupka, maksimalnu restriktivnost kod zadržavanja lica u ustanovama, načinima komunikacije i prigovaranja, te poštovanju proklamovanih prava lica, bez diskriminacije po osnovu mentalnog stanja. Ovim komentarima se želi ukazati na neophodnost transformacije postojećeg modela, ne samo kroz dati predlog propisa, već i mnogo šire, kroz dalju reformu ostalih relevantnih izvora, ponajpre Porodičnog zakona. SUPRAM se nada da će prilika da se sa takvom reformom počne već sada biti iskorišćena, te biti pokazana namera da se praksa diskriminacije i automatizma obespravljivanja odstrani u bliskoj budućnosti.

Predsedništvo SUPRAM-a