Misija SUPRAM-a oslikana je kroz ciljeve izložene u njegovom Statutu:

  • praćenje i analiza naučnih i zakonodavnih izvora u oblasti medicinskog, zdravstvenog, ekološkog i drugih prava srodnih oblasti,
  • organizovanje skupova, naučnih savetovanja, seminara i drugih oblika edukacije u oblasti medicinskog, zdravstvenog i ekološkog prava kao i srodnim oblastima, samostalno ili u saradnji,
  • objavljivanje knjiga i periodičnih publikacija o pitanjima koja se odnose na date oblasti,
  • pripremanje i realizacija projekata u izabranim oblastima, u skladu sa svojim ciljevima,
  • saradnja sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje deluju u istim ili sličnim oblastima.