Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije – SUPRAM nedržavna je, nepolitička i neprofitna organizacija građana i po svojoj orijentaciji predstavlja strukovno udruženje pravnika koji se bave ili su zainteresovani za medicinsko i zdravstveno pravo kroz projekte, edukaciju i primenu propisa u praksi.

Članovi Udruženja su po obrazovanju pripadnici pravnih stuka, a pridruženi članovi mogu biti pripadnici medicinskih struka i drugi.

SUPRAM je potekao i osnovan je od strane profesora i istraživača koji su 1997.godine osnovali prvo udruženje takve vrste u Srbiji – Jugoslovensko Udruženje za medicinsko pravo. Iako ima kontinuitet sa ovim Udruženjem, SUPRAM se u prvom redu bavi pravnim, naučnim i empirijskim istraživanjima domaće i strane pravne prakse, i aktivizmom kroz obradu usko-stručnih i interdisciplinarnih pravnih tema.

SUPRAM ima za zadatak negovanje i unapredjenje oblasti medicinskog i zdravstvenog prava kroz razvoj i promociju naučnih i praktičnih standarda u datim oblastima i popularizaciju dostignuća u tim oblastima.

SUPRAM radi na širenju pravničkog obrazovanja, kao i na kontinuiranoj edukaciji medicinskih profesionalaca. Zadatak SUPRAM-a čine i realizacija projekata i programa u datoj oblasti i izdavački rad. Svoje aktivnosti obavlja i u oblastima kao što su ljudska prava, javno zdravlje, zdravstveni menadžment, ekologija, ekonomija i osiguranje, a u saradnji sa državnim institucijama, srodnim organizacijama i udruženjima.

INICIJATIVA: osnivanje SUPRAM-a pokrenuli su saradnici Centra za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka u Beogradu i oni čine njegovo ekspertsko jezgro. Centar je posebna organizaciona jedinica Instituta, koja postoji od vremena njegovog osnivanja, 1957. godine. Već dve decenije unazad radi na proučavanju oblasti medicinskog tj. zdravstvenog prava i u tom pogledu je za tu materiju u Srbiji referentan centar. Među osnivačima SUPRAM-a nalaze se i drugi pravni teoretičari i praktičari, kako iz Srbije tako i iz zemalja u regionu i zapadno-evropskih zemalja.