Trajanje projekta: oktobar 2020 – jun 2021

Donator: Fondacija za otvoreno društvo

O projektu:

KOVID19 kriza je pored velikog opterećenja za zdravstveni sistem izazvanog neophodnošću hitnog zbrinjavanja velikog broja osoba zaraženih korona virusom, konsekventno dovela do značajnog ograničavanja mogućnosti pacijenata sa drugim hroničnim ili akutnim stanjima da na adekvatan način ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu. Opšti  cilj projekta je sagledavanje osnovnih prepreka za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu u kontekstu vanredne situacije (konkretno kovid 19 krize) i definisanje preporuka za unapređenje pristupa zdravstvenoj zaštiti za sve kategorije pacijenata u kontekstu vanrednih situacija i opterećenja zdravstvenog sistema.

U okviru projekta biće realizovano istraživanje koje će pored analize relevantnih pravnih standarda i komparativnih primera, obuhvatiti prikupljanje i analizu kvalitativnih podataka o pristupu zdravstvenoj zaštiti tokom Kovid 19 krize u Srbiji. Rezultati istraživanja će biti prezentirani u završnoj studiji sa preporukama. Tokom trajanja projekta biće održani i uvodni i završni okrugli sto.