Dobrodošli na stranicu SUPRAM-a!

Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije (SUPRAM) osnovano je kao nezavisna, neprofitna i nevladina organizacija sa ciljem da unapredi kvalitet medicinskog i zdravstvenog prava Srbije. Udruženje ovaj cilj nastoji da ostvari kroz naučna i empirijska istraživanja relevantne domaće i strane pravne prakse, upućivanja preporuka u oblasti zdravstvenog zakonodavstva, drugu projektnu delatnost, obrazovanje i podizanje svesti pravnog i medicinskog kadra o značaju adekvatnog uređenja odnosa zdravstvenih profesionalaca i korisnika zdravstvenih usluga i šire, pravnog uređenja zdravstvenog sistema uopšte.

Osnovna svrha razvoja medicinskog i zdravstvenog prava kroz istraživanja, aktivističke projekte i edukaciju jeste, ne samo razvoj medicinskog prava odnosno medicinsko-pravne svesti kao takve, već i da se rešenja do kojih se dolazi u domaćoj i stranoj naučnoj misli, učine dostupnim i upotrebljivim pravnicima i medicinarima praktičarima, te da im se olakša svakodnevna profesionalna aktivnost. Adekvatnom i naučno zasnovanom pravnom regulacijom u oblasti medicinskog i zdravstvenog prava olakšao bi se i pristup pacijenata bolje organizovanom i shodno tome unapredjenom, funkcionalnom zdravstvenom sistemu.

Izazovi koji nas očekuju u domaćim okvirima Republike Srbije, s obzirom na nedovoljno razvijene aktivnosti u sferi medicinskog i srodnih prava, daju nam kao osnivačima podstrek da se predano latimo ostvarenja postavljenih ciljeva i zadataka, krećući se u granicama pravne misli, ali istovremeno radeći u ineterdisciplinarom okruženju.

Radujemo se budućoj saradnji sa stručnjacima različitog profila i onima koji su zainteresovani za oblast medicinskog i zdravstvenog prava Srbije, kao i za njegov razvoj u medjunarodnim okvirima.

Srdačan pozdrav,

Dr Marta Sjeničić