Trajanje: Decembar 2016 – Decembar 2017

Donator: Evropska unija

Opšti cilj: Doprinos poštovanju ljudskih prava i sloboda i osnaživanje razvoja inkluzivnijeg društva zasnovanog na nediskriminaciji i toleranciji

Specifični ciljevi:

 • Unapređenje dostupnosti i kvaliteta usluga zdravstvene zaštite za osobe sa invaliditetom u i van ustanova rezidencijalnog tipa
 • Unapređenje položaja korisnika lišenih poslovne sposobnosti ili onih koji se bore protiv etiketiranosti mentalnom nesposobnošću i društvenom stigmatizacijom.
 • Izgradnja kapaciteta negovatelja i medicinskog personala da se prevazidju sistemske prepreke i da se potpunije očuvaju i zaštite prava osoba sa invaliditetom
 • Borba protiv diskriminatornih praksi prema osobama sa poteškoćama i promocija ljudskih prava i inkluzije.

Očekivani rezultati:

 • Povećana svest i unapredjeno znanje negovatelja i osoblja u rezidencijalnim ustanova i medicinskih profesionalanca u zdravstvenim ustanovama i van njih o standardima i pravima na zdravstvenu zaštitu
 • Set konkretnih preporuka primenljivih na relevantnim instancama – ministarstva, nezavisna tela i organizacije civilnog društva
 • Tematski izveštaj o zdravstvenoj zaštiti korisnika psihijatrijskih i socijalnih ustanova u Srbiji – povrede prava, praksa i nedostaci.

Aktivnosti:

 1. Analiza standarda regulative i prakse u oblasti zdravstvene zaštite osoba sa invaliditetom
 2. Analiza usvojenih standarda i onih koji bi trebalo da budu usvojeni kada se radi o tretmanu, položaju i pravima osoba sa invaliditetom, u medjunarodnim i regionalnim ljuskopravnim dokumentima
 3. Fokus grupe u 5 rezidencijalnih ustanova, organizovanih sa medicinskim osobljem, negovateljima i administrativnim osobljem, u 5 gradova Srbije
 4. Jedna focus grupa sa ekspertima i donosiocima odluka u oblasti invaliditeta i ljudskih prava, zdravstvene zaštite i zdravstvenog prava, u Beogradu
 5. Intervjui sa rezidentima i drugim subjektima u izabranim ustanovama
 6. Pet jednodnevnih treninga organizovanih za osoblje ustanova i pružalaca zdravstvene zaštite u zajednici
 7. Održavanje 2 okrugla stola
 8. Finalna studija sa preporukama
 9. Finalna konferencija
 10. Štampa i druge aktivnosti usmerene ka vidljivosti projekta (portal i platforme)

 

eukancelarija_za_saradnju_civilnim_drustvom