Javna rasprava o zdravstvenim zakonima 2016

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU („Sl. glasnik RS“, br. 107/2005, 109/2005 – ispr., 57/2011, 110/2012 – odluka US i 119/2012)

ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI („Sl. glasnik RS“, br. 125/2004)

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI („Sl. glasnik RS“, br. 107/2005, 72/2009 – dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011 i 119/2012)

ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD IZLOŽENOSTI DUVANSKOM DIMU („Sl. glasnik RS“, br. 30/2010)

ZAKON O TRANSPLANTACIJI ĆELIJA I TKIVA („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009)

ZAKON O POSTUPKU PREKIDA TRUDNOĆE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA („Sl. glasnik RS“, br. 16/95 i 101/2005 – dr. zakon)

ZAKON O JAVNOM ZDRAVLJU („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009)

ZAKON O KOMORAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA („Sl. glasnik RS“, br. 107/2005 i 99/2010)

ZAKON O LEČENJU NEPLODNOSTI POSTUPCIMA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG OPLOĐENJA („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009)

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA („Sl. glasnik RS“, br. 30/2010 i 107/2012)

ETIČKI KODEKS KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA SRBIJE („Sl. glasnik RS“, br. 67/2007)

KODEKS PROFESIONALNE ETIKE LEKARSKE KOMORE SRBIJE („Sl. glasnik RS“, br. 121/2007)

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE, OBNAVLJANJE ILI ODUZIMANJE LICENCE ČLANOVIMA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA („Sl. glasnik RS“, br. 119/2007, 23/2009 i 40/2010)

PRAVILNIK O IMUNIZACIJI I NAČINU ZAŠTITE LEKOVIMA („Sl. glasnik RS“, br. 11/2006)

PRAVILNIK O ISPRAVI O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I POSEBNOJ ISPRAVI ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE („Sl. glasnik RS“, br. 68/2006, 49/2007, 50/2007 – ispr., 95/2007, 127/2007, 37/2008, 54/2008, 61/2008, 1/2009, 25/2009, 42/2010, 45/2010, 103/2010, 89/2011, 91/2011 – ispr., 34/2012, 78/2012, 81/2012 – ispr., 96/2012, 98/2012 – ispr. i 114/2012)

PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA („Sl. glasnik RS“, br. 122/2012)

PRAVILNIK O MEDICINSKO-DOKTRINARNIM STANDARDIMA ZA UTVRĐIVANJE PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD („Sl. glasnik RS“, br. 100/2011)

PRAVILNIK O MEDICINSKOJ REHABILITACIJI U STACIONARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SPECIJALIZOVANIM ZA REHABILITACIJU („Sl. glasnik RS“, br. 47/2008, 69/2008, 81/2010, 103/2010, 15/2011, 48/2012 i 55/2012 – ispr.)

PRAVILNIK O MEDICINSKO-TEHNIČKIM POMAGALIMA KOJA SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA („Sl. glasnik RS“, br. 52/2012, 62/2012 – ispr., 73/2012 – ispr., 1/2013 i 7/2013 – ispr.)

PRAVILNIK O NAČINU PROPISIVANJA I IZDAVANJA LEKOVA („Sl. list SRJ“, br. 16/94, 22/97 i 52/2002 i „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja)

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA („Sl. glasnik RS“, br. 10/2010, 18/2010 – ispr., 46/2010, 52/2010 – ispr., 80/2010, 60/2011 – odluka US i 1/2013)

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU UKLJUČIVANJA U OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE LICA KOJA NISU OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANA (Sl. glasnik RS, br. 24/2006, 68/2006 – dr. pravilnik, 95/2007 i 23/2009)

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU UPUĆIVANJA OSIGURANIH LICA NA LEČENJE U INOSTRANSTVO („Sl. glasnik RS“, br. 44/2007, 65/2008, 36/2009, 32/2010 i 50/2010)

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA („Sl. glasnik RS“, br. 30/2010 i 107/2012)

ZAKON O ZAŠTITI OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I O NUKLEARNOJ SIGURNOSTI („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 93/2012)

ZAKON O ZAŠTITI OD BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 88/2010)

ZAKON O ZAŠTITI OD NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009)

ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010 i 91/2010 – ispr.)

ZAKON O ZAŠTITI VAZDUHA („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 10/2013)

ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – dr. zakon, 72/2009 – dr. zakon i 43/2011 – odluka US)

ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI („Sl. glasnik RS“, br. 125/2004)

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI PREDMETA OPŠTE UPOTREBE („Sl. glasnik RS“, br. 92/2011)

ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 88/2010)

ZAKON O TRANSFUZIOLOŠKOJ DELATNOSTI („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009)

ZAKON O PSIHOAKTIVNIM KONTROLISANIM SUPSTANCAMA („Sl. glasnik RS“, br. 99/2010)

PRAVILNIK O UPRAVLJANJU MEDICINSKIM OTPADOM („Sl. glasnik RS“, br. 78/2010)

ZAKON O TRANSPLANTACIJI ORGANA („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009)