Pravne ekspertkinje Udruženja za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije SUPRAM, dr Hajrija Mujović-Zornić i dr Marta Sjeničić, uzele su, u više navrata, učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o zaštiti prava pacijenata, te podneli nadležnim instancama brojne komentare i sugestije na dati tekst.

Pored primedaba koje su usmerene na tekstualne i normativne nejasnoće Nacrta, komentari SUPRAMA dodirnuli su se i pitanja odnosa postojećih zakonskih propisa u okviru sistema zdravstvene zaštite i osiguranja i predloženog Nacrta, uređenosti i koordinaciji više izvora, te stepenu moguće ostvarivosti ovako podnetog predloga.

Dalje, SUPRAM je izneo stav da se kao ključni princip i pravo u Nacrtu definiše samoodređenje pacijenta, koje, kao takvo, jeste standard  sine qua non u celokupnoj materiji pacijentovih prava. U skladu sa važnošću instituta slobodnog pristanka pacijenta u svakom segmentu ostvarivanju zdravstvene zaštite, najviše sugestija i predloga tiču se upravo valjanog uspostavljanja ove vrednosti u budućem Zakonu o pacijentovim pravima, a koji se konkretno tiču načina obaveštavanja, dobijanja i davanja pristanka, trajanja i povlačenja pristanka, slučajeva maloletnih ili manje sposobnih pacijenata i drugog. Pri tome, neophodno je u potpunosti prihvatiti i zastupati nivoe zaštite i standarde dostignute u međunarodnom pravu i ljudskim (pacijentovim) pravima.

SUPRAM pozdravlja inicijativu Ministarstva zdravlja za donošenje zakonskog propisa za bliže regulisanje ove delikatne oblasti, ali nastavlja da insistira da se određeni bitni delovi Nacrta isprave i izmene, da bi se u pravni sistem Srbije unela samo ona rešenja koja se smatraju dobrim primerima iz komparativne prakse, a koja će, kao takva, biti lako primenljiva u našem sistemu.

Predsedništvo SUPRAM-a