U sali Instituta društvenih nauka 2. aprila 2013. Udruženje za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije održalo je prvu promociju rada i ciljeva udruženja. Istom prilikom je održano i predavanja „Medicinsko i zdravstveno pravo: aktuelna pitanja teorije i prakse“. Skup je otvorila predsednica udruženja dr Marta Sjeničić nakon čega je skup pozdravio prof. dr Jakov Radišić, utemeljivač izučavanja Medicinskog prava na našim prostorima.

13040008Predavanje su održale dr Hajrija Mujović Zornić, potpredsednica udruženja i dr Marta Sjeničić predsednica udruženja. Dr Mujović Zornić predstavila je ključne teorijske probleme medicinskog i zdravstvenog prava uključujući pitanja pojma medicinskog prava, njegove interdisciplinarnosti, fenomena juridizacije medicine, primene opštih pravnih instituta u oblasti medicine, definisanja medicinskog i zdravstvenog prava, odnosa sa drugim disciplinama poput sudske medicine, javnog zdravlja, zdravstvenog menadžmenta, kao i medicinskom etikom. Predavanje je takođe bilo posvećeno i odnosu pravnih i etičkih normi, tendencijama da se medicinsko pravo redukuje na pitanja odgovornosti, izvora medicinskog prava, i pravnih reformi u Srbiji u poslednjoj deceniji. Dr Mujović je razmatrala pitanje prava kao garanta i ograničenja vršenja medicinske delatnosti kao i pitanje mesta Medicinskog prava u programima pravnih fakulteta u Srbiji i pozicije i razvijenosti discipline među pravnicima u Srbiji.

Dr Marta Sjeničić je predavanje posvetila aktuelnim pitanjima zdravstvenog sistema Srbije i njegovim sistemskim problemima. Pitanja koja su obrađena uključuju problematiku garantovanih prava po osnovu zdravstvenog osiguranja, uloge Fonda za zdravstveno osiguranje, donošenja podzakonskih akata i ustavnosti i zakonitosti nekih nedavnih rešenja (poput opredeljivanja za izabranog lekara). Dr Sjeničić je takođe obradila pitanje prava na slobodan izbor, dostupnosti zdravstvene zaštite i pitanja lista čekanja, pitanje prakse odbijanja zahteva pacijenata od strane RFZO u situacijama kada pacijenti imaju određena prava i pitanja preraspodele sredstava iz RFZO i troškova koje ova institucija ima po osnovu izgubljenih sporova. Posebna pažnja posvećena je zdravstvenoj zaštiti vulnerabilnih grupa a naročito pripadnika romske populacije, administrativnih prepreka za pripadnike romske populacije prilikom ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje, upućivanje osiguranika na lečenje u inostranstvo. Tokom predavanja razmotrena  su pitanja vođenja elektronskih evidencija u našoj zdravstvenoj zaštiti, kao i  zaštite podataka o pacijentima koji se tretiraju kao posebno osetljivi.

13040015Tokom predavanja, posebnu pažnju su privukla i pitanja pružanja hitne medicinske pomoći, transplatacije organa u Srbiji i problem mešovitog sistema koji je usvojen u našem zakonodavstvu, uvođenje sistema akreditacije zdravstvenih ustanova i delovanje Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova, pitanje izgradnje sistema komunikacije u slučaju epidemija, i problematiku zbrinjavanja medicinskog i farmaceutskog otpada.

Nakon predavanja otvorena je diskusija u kojoj su učesnici pokrenuli brojna pitanja.  Prof dr. Stevan Lilić sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu je problematizovao sagledavanja problema u materiji zdravstvenog prava u kontekstu opštih problema našeg pravnog sistema, pitanja pravne zaštite u Srbiji, protivrečnosti našeg pravnog sistema, ali i potrebe osnivanja zajedničkog pravnog foruma koji bi okupljao pravnike koji se bave različitim pravnim tematikama. U daljem toku diskusije otvoreno je pitanje adekvatnog obrazovanja sudija, advokata i zaštitnika prava pacijenata kao i njihove edukacije radi podizanja kvaliteta tužbenih zahteva i odluka sudova. Među učesnicima su takođe otvorena i pitanja korupcije u zdravstvu, plaćanja poreza od strane zdravstvenih ustanova, nepoštovanja postojećih pravila u medicinskom sistemu, izazova koje sistem elektronskih evidencija može doneti u praksi nakon čega je razmatrano takođe i pitanje organizovanje preventivnog skrininga sa stanovišta zaštite podataka o ličnosti. Tokom diskusije pokrenuto je takođe i pitanje uže specijalizacije pravnika u određenim oblastima medicinskog i zdravstvenog prava. 13040011

Predavanje „Medicinsko i zdravstveno pravo: aktuelna pitanja teorije i prakse“ bilo je prvo u nizu stručnih predavanja koje SUPRAM namerava da održi u narednom periodu a na kojima će stručna javnost imati priliku da raspravlja o najaktuelnijim pitanjima u ovoj oblasti.

13040025