U Institutu društvenih nauka 25.09.2020. održan je okrugli sto “Aktuelnosti Medicinskog prava – teorija, praksa i zakonodavstvo”. Nakon uvodne reči, izlaganja učesnika su bila podeljena u tri bloka tema koje se tiču razvoja medicinskog prava: retrospektiva, sadašnjost (de lege lata), budućnost (de lege ferenda). Na skupu je izloženo petnaest tema: Od prava na raskršću do zaokruženog sistema normi- Razvoj medicinskog prava s osvrtom na pravo Srbije; Pravni aspekt editovanja genoma u humanoj medicini; Domašaj načela autonomije volje kod genetičkog testiranja; Depatologizacija trans identiteta; Uloga prava u transdisciplinarnim istraživanjima u javnom zdravlju; Digitalizacija usluga u zdravstvenoj zaštiti – Primer Nemačke; Dužnosti pacijenta- sudska praksa; Izazovi zaštite prava pacijenata; Pravne dileme moždane smrti trudne žene – Slučaj Marlise Munjoz; Partneri istog pola kao titulari prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju; Zdravstveno-pravna regulativa usmerena ka zaštiti korisnika zdravstvenih usluga i javnog zdravlja – Rad na pravilniku o hrani za odojčad i malu decu; Pravo na odbijanje medicinskog tretmana i pasivna eutanazija; Pristup „Zdravlje u svim politikama“ i njegova primena; Tajnost medicinskih podataka i zašto ih štitimo; Poštovanje načela in dubio pro vita prilikom odlučivanja o pravu na refundaciju troškova lečenja.

Navedene teme otvorile su diskusiju o zdravstvenoj zaštiti marginalizovanih grupa u društvu, o nedostacima Zakona o pravima pacijenata i problemima njegovog tumačenja, kao i brojnim proceduralnim pitanjima i instrumentima pravne zaštite. Na skupu je i posebno ukazano na doprinos izučavanju discipline prof. Jakova Radišića, rodonačelnika medicinskog prava u Srbiji.