Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije (SUPRAM) u saradnji sa Kancelarijom Zaštitnika građana 26. oktobra 2017. godine u hotelu „Park“ u Beogradu organizovalo je okrugli sto pod nazivom „Autonomija i odlučivanje osoba sa invaliditetom u kontekstu zdravstvene zaštite“. Okruglom stolu prisustvovali su stručnjaci zaposleni u javnim institucijama u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, predstavnici međunarodnih institucija, nevladinog sektora, kao i eksperti iz naučnih organizacija. O osnovnim načelima autonomije volje sa aspekta smeštanja i adekvatnog medicinskog tretmana osoba sa invaliditetom govorio je Miloš Janković, zamenik Zaštitnika građana za prava osoba lišenih slobode i rukovodilac Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture. Zaštita prava osoba sa invaliditetom, naročito osoba sa mentalnim smetnjama sa stanovišta međunarodnog prava ljudskih prava a u kontekstu odlučivanja u sistemu zdravstvene zaštite bila je predmet izlaganja Milana M. Markovića, savetnika za ljudska prava Organizacije Ujedinjenih nacija u Srbiji dok je o stanju, problemima i prespektivama unapređenja zdravstvene zaštite osoba sa mentalnim smetnjama u psihijatrijskim ustanovama u Srbiji govorila dr Tatjana Voskresenski, direktorka Specijalne psihijatrijske bolnice u Vršcu. Dr Marta Sjeničić, viša naučna saradnica Instituta društvenih nauka i predsednica SUPRAM-a, ovom prilikom, predstavila je preliminarne rezultate projekta i istraživanja „Obezbeđivanje zdravstvene zaštite osoba sa mentalnim smetnjama u skladu sa ljudskopravnim standardima“. O ulozi i značaju organizacija civilnog društva u nadzoru i ostvarivanju prava i tretmanu osoba sa invaliditetom u zdravstvenoj zaštiti govorile su Dragana Ćirić-Milovanović, direktorka Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI) i Biljana Petrović, izvršna direktorka Međunarodne mreže pomoći (IAN) dok je o mehanizmima nadzora u sistemu zdravstvene zaštite osoba sa invaliditetom sa stanovišta iskustva Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture govorila Jelena Unijat, sekretarka Nacionalnog preventivnog mehanizma za prevenciju torture.

Učesnici su se složili da je, polazeći od trenutnog stanja u ovoj oblasti, neophodno raditi na unapređenju postojećih mehanizama za ostvarivanje i zaštitu prava na zdravlje, te na njihovom prilagođavanju individualnim potrebama osoba sa invaliditetom u Srbiji. Pored toga, ukazano je na značaj potrebe za stvarnom implementacijom postojećih standarda u kontekstu ostvarivanja prava na zaštitu zdravlja osoba sa invaliditetom u praksi. Okrugli sto je organizovan u okviru projekta projekta „Obezbeđivanje zdravstvene zaštite osoba sa mentalnim smetnjama smeštenih u rezidencijalne ustanove Srbije, u skladu sa ljudskopravnim standardima“, koji finansira Evropska unija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom.