7.maja, 2015. Centar za bioetičke studije je, u saradnji sa Centrom za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka, organizovao predavanje Pravno-etička pitanja u personalizovanoj medicini. Predavanje je održala dr Marta Sjeničić, predsednica SUPRAM-a.

Fokus predavanja su bili eticki i pravni okviri u koje treba postaviti  personalizovanu medicinu, a u cilju održavanja principa solidarnosti i nediskriminacije bolesnih i nosioca rizika u medicini, medicinskom pravu i osiguranju. Akcenat je stavljen i na pravo na privatnost ličnih, a pogotovo osetljivh ličnih podataka, kao što su zdravstveni podaci. Kod personalizovane medicine se ne radi o izolovanoj medicinskoj pojavi, već o pojavi koju prate ili treba da prate društvene, političke i pravne odluke. Pravne odluke treba da se tiču ne samo subjektivnih prava pacijenata na raznim nivoima, već i objektivnog medicinskog prava u svim njegovim delovima: lečenje, informisanje, postupanje sa ispitanicima, postupanje sa podacima, privatnost podataka, objavljivanje podataka od javnog interesa i drugo. U stvaranju okvira u kome se kreće i razvija personalizovana medicina moraju učestvovati svi društveni akteri, nauka, politički i pravni donosioci odluka, jer ona stoji u širokom interdisciplinarnom miljeu.