Ostvarivanje prava Roma na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu je istoimeni projekat usmeren na promociju jednakog pristupa odgovarajućim i jednakim kvalitetima zdravstvenih usluga romskog i neromskog stanovništva, promovišući učešće romskih zajednica u zalaganju za pristup zdravstvenim uslugama i aktivnosti lokalnih zdravstevnih Saveta. Projekat se sprovodio u opštinama Sombor, Smederevo, Kragujevac, Zemun i Zvezdara zajedno sa okolnim opštinama.

Na konferenciji će biti predstavljane aktivnosti na projektu i postignuti rezultati u oblasti podizanja kvaliteta zdravstvene zaštite Roma sa ciljem sagledavanja potrebe i praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite romske populacije.

Događaj će okupiti predstavnike lokalnih institucija, institucije zdravstvenog sistema, zaštitnike prava pacijenata, zaštitnike prava zdravstvenog osiguranja, lokalne romske koordinatore i romske nevladine organizacije radi zagovaranja o radu i delovanju lokalnih zdravstvenih Saveta, kao i da obavesti javnost o inicijativama koje instituacije i nevladine organizacije realizuju u vezi sa ovom temom. Lokalni zdravstveni Saveti su radna tela lokalne opštine koji prate i koordiniraju rad ustanova primarne zdravstvene zaštite i sprovode mere u oblasti zaštite prava pacijenata.

Ključni cilj projekta je izgradnja kapaciteta institucija i pojedinaca, iniciranje delovanja lokalnih zdravstevnih Saveta kroz prenošenje znanja i proširenje pristupa zdravstvenim i pravnim parametrima, kroz dijalog o mogućim partnerstvima i dobrim praksama.

Centar za prava manjina (CPM) je nevladina organizacija iz Beograda čije je delovanje usmereno na opšte poboljšanje položaja Roma u Srbiji. Dugogodišnji rad CPM-a se ogleda u borbi protiv diskriminacije, kao i promovisanje prava na jednak tretman i ljudskih prava uopšte. Od osnivanja 2001. godine, CPM je angažovan na polju javnog zastupanja zaštite prava Roma, kao i na polju kreiranja nacionalne strategije o položaju romske nacionalne manjine. U osnovne aktivnosti CPM-a spadaju sistemsko praćenje poštovanja prava romske nacionalne manjine, pružanje pravne pomoći romskim žrtvama diskriminacije i rasno motivisanog nasilja, predlaganje mera za unapređivanje prava manjina, kao i publikovanje izveštaja o nalazima centra.

Konferencija za novinare
Centra za prava manjina (CPM),
Stalna konferencija romskih udruženja građana (SKRUG) – Liga Roma
i tematski odbor za “Zdravstvenu zaštitu“

Govore:

  • Sandra Abramović, izvršna direktorka Centra za prava manjina
  • Marta Sjeničić, doktor medicinskog prava, direktorka SUPRAM-a
  • Jasmina Tanasić, Stalna konferencija gradova i opština
  • Đurđica Ergić, koordinatorka Odbora za zdravstvenu zaštitu Lige Roma

Ponedeljak, 30/6/2014, 12:00, II sprat, Mala sala Media Centra