U sedištu Udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije (SUPRAM) u subotu 1. marta 2014. godine održano je predavanje prof. dr Jakova Radišića, rodonačelnika medicinskog prava u Srbiji, na temu „Estetska operacija i građanska odgovornost operatora – sa naročitim osvrtom na nemačku pravnu teoriju i sudsku praksu.“  Predavanje je otvorilo važna medicinskopravna pitanja koja se tiču estetske operacije, odnosno da li je ugovor o estetskoj operaciji u skladu sa pravnim poretkom i običajima tj. “da li medicina sme sve što može?” Pored toga, razmatrana je pravna priroda ovog ugovora, kao i u kojoj meri je takva operacija sigurna i da li lekar garantuje uspeh, odnosno koji su uslovi njegove odgovornosti. Odgovori na ova pitanja potraženi su i dati polazeći od nemačke sudske prakse, gde je predavač predstavio dva slučaja iz prakse nemačkih sudova. Ugovor o estetskoj operaciji spada u neimenovane ugovore, dok je sam ugovor pravno dopušten jer lepota jeste predmet lekarevog rada, a razlog je taj što operacija dovodi do zadovoljenja potreba pacijenta, odnosno utiče na kvalitet života u vidu njegovog poboljšanja. Praksa je pokazala da su česta sporenja u vezi sa obimom i sadržinom prethodnog  obaveštenja pacijenta o operaciji i njenim rizicima, te se odgovornost lekara utvrđuje obično u tim granicama jer predmet lekarevog rada nije rezultat već sam rad, odnosno reč je o obligaciji sredstva a ne cilja. Kako bi izbegao odgovornost lekar je dužan da pacijentu  pre operacije kaže punu istinu o zahvatu i nema pravo na tzv. “milosrdnu laž” kao kod terapijskih zahvata. On je dužan da pacijenta obavesti o dijagnozi, o toku operacije, kao i o rizicima, pa čak i da pacijentu pokaže fotografije mogućih komplikacija. Na kraju predavanja, učesnici su, u okviru rasprave, otvorili teme koje su se odnosile na rešenja u domaćem pravu i praksu sudova u Srbiji ukazujući na moguća poboljšanja.