Generalni sekretar SUPRAM-a Milan M. Marković uzeo je učešće u konsultativnom sastanku koji je za predstavnike civilnog društva, javnih organa i institucija zdravstvene i socijalne zaštite organizovala fokus grupa Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, a radi raspisivanja konkursa za projekte koji će omogućiti proces deinstitucionalizacije lica sa mentalnim teškoćama u Srbiji, u okviru projekta Otvoreni zagrljaj, koji finansira Evropska unija.

Marković je ukazao na:

– neophodnost da predstojeći konkurs bude u skladu sa Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom, koju je Srbija potpisala i ratifikovala;

– opasnost da nedovoljno pripremljeni proces deinstitucionalizacije dovede do novih oblika institucionalizacije

– nepovoljnost sistemskog okruženja koji će deinstitucionalizaciju otežati, a ponajpre domaći mehanizmi lišavanja poslovne sposobnosti i druge diskriminativne prakse

– činjenicu da u razvijenijim evropskim zemljama postoje dobre prakse deinstitucionalizacije, koje se moraju uzeti u obzir prilikom iniciranja transformacije iz života u instituciji u život u zajednici

– potrebnu opreznost u dodeljivanju sredstava institucijama u okviru projekta

– nepostojanje i neophodnost intersektoralne aktivnosti na polju sistemske reforme položaja, tretmana i poštovanja prava lica sa psihosocijalnim i intelektualnim teškoćama u Srbiji.

Na konsultativnom sastanku učestvovali su predstavnici Ujedinjenih nacija, Kancelarije Zaštitnika građana, Evropske unije, brojnih organizacija nevladinog sektora i institucija socijalne i zdravstvene zaštite.