Dr Marta Sjeničić i dr Hajrija Mujović-Zornić učestvovale na okruglom stolu na temu “Pokazatelji kvaliteta zdravstvene zaštite Roma“, koji je organizovao Centar za prava manjina (CPM), 27. juna u maloj sali Medija centra od 12 do 13.30 časova. Na konferenciji su predstavljene aktivnosti na projektu »Pravo Roma na zdravstvenu zaštitu» podržanim od strane Fonda za otvoreno društvo, kao i postignuti rezultati u oblasti podizanja kvaliteta zdravstvene zaštite Roma sa ciljem sagledavanja potrebe definisanja izdvojenih pokazatelja za praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite romske populacije. U realizaciji projekta je učestvovalo Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo-SUPRAM.

U okviru projekta je organizovana kontinurana edukacija zdravstvenih radnika, civilnog društva i predstavnika lokalnih samouprava sa ciljem podizanja svesti o potrebi kreiranja posebnih politika za unapređivanje zdravlja Roma kao i definisanju indikatora kojima će se takva politika pratiti. Na kursevima koje je pohađalo više od 200 zdravstvenih radnika iz Beograda, Novog Sada i Niša, učesnici su imali priliku da predlože mere za unapređenje zdravstvene zaštite Roma kao i indikatore za njihovo praćenje.