Istraživači Instituta društvenih nauka u Beogradu, Centra za pravna istraživanja, u saradnji sa Advokatskom komorom Vojvodine, Glasnikom Advokatske komore Vojvodine, održali su 4. 11. 2022. tradicionalni okrugli sto o pitanjima odgovornosti u pravu Srbije, pod nazivom „Srbija i reformisanje instituta odgovornosti 5“. Skup je uspešno radio u tri panela: 1) Odgovornost u vreme pandemije i posle, 2) Uticaj pandemije na funkcionisanje institucija pravnog sistema i 3) Druge teme, otvoreno o pitanjima odgovornosti. Uvodne reči su posvećene profesoru Jakovu Radišiću doajenu pravne misli koji je dao veliki doprinos naučnim istraživanjima u Srbiji, a preminuo je oktobra 2022. U centralnom delu skup se fokusirao na specifičnosti rada službi, a naročito uticaj pandemije na funkcionisanje institucija pravnog sistema. Sve predstavljene teme bile su aktuelne, različitog opsega i privukle su značajnu pažnju u diskusiji, počev od medicinskih pitanja u vreme pandemije, novih tehnologija u zaštiti podataka, odgovornosti zbog grafita mržnje, dokaznih olakšica u parnici i dr. U mnogim od tema zajednička su bila sporenja o pitanjima aktivne i pasivne legitimacije. Isto tako, primećen je negativan uticaj politike i drugih sistema na pravno rešavanje sporova. Kao rezultat skupa odštampana je knjiga sažetaka sa jedanaest tematskih priloga.